Talajvédelmi terv készítés

Általános információk

 • Jogszabályi követelmények betartásával

 • Valós terepi kiszállás és mintavétel

 • Helyszíni fényképekkel ellátott terv

 • Terepen rögzített visszakereshető koordináták

 • A terv elfogadásáig rögzített ár

Talajvédelmi terv szükséges a következő tevékenységekhez:

 • savanyú, a szikes és a homoktalajok javításához,
 • a mezőgazdasági célú tereprendezéshez,
 • szőlő, gyümölcs, bogyós gyümölcs, illetve – ha jogszabály úgy rendelkezik – egyéb ültetvények telepítéséhez,
 • a talajszint végleges megváltoztatásával járó, beruházásnak nem minősülő 1000 m2-nél nagyobb területnagyságú tevékenység, illetve 400 m2 -t meghaladó területigényű beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg mentéséhez,
 • a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, újrahasznosításhoz,
 • az öntözéshez,
 • a hígtrágya termőföldön történő felhasználásához az állattartás során keletkező egyéb szervestrágya kivételével,
 • a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához,
 • a mezőgazdasági területek vízrendezéséhez,
 • a nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásához,
 • az erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozások megvalósításához.

Egyszerűsített talajvédelmi tervet kell készíteni:

 • a mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásának engedélyezésekor,
 • a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásnak és kezelésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti szennyvíziszap komposzt termőföldön történő felhasználáshoz, vagy
 • az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz,
 • 1500 m2-nél kisebb területű szőlőtelepítés esetén, ha a telepítés engedélyezéshez kötött.

A talajvédelmei terv általános követelményei

 1. Előlap: tartalmazza a talajvédelmi terv megnevezését, készítésének dátumát, készítőjének nevét és címét.
 2. Előzmények: a terv céljának ismertetése, a tervezett tevékenység részletes bemutatása szükségességének indokolása, rövid tájékoztatás az érintett területen korábban engedélyezett tevékenységek alapjául szolgáló talajtani szakvéleményekről, talajvédelmi tervekről.
 3. Általános adatok: a földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is); a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja; a tevékenység területén lévő talajvédelmi létesítmények ismertetés; a mintavétel helye, ideje, módja, vizsgált anyagok megnevezése, talajminták, illetve a vizsgált anyagból származó minták darabszáma.
 4. A terület földrajzi, domborzati és talajtani jellemzése: a terület rövid talajtani, domborzati, éghajlati és vízrajzi jellemzése; a vizsgálatba vont terület konkrét helyszíni és/vagy laboratóriumi vizsgálatokra alapozott talajtani jellemzése.
 5. A tervezett tevékenység megvalósításának feltételei: minden esetben javaslatot kell tenni a tervezett tevékenység megvalósíthatóságára, az alkalmazható módszerekre, valamint a szükséges járulékos beavatkozásokra, különösen az erózió elleni védelemre, mélylazításra, vízrendezésre.
 6. Mellékletek: a tervezett beavatkozással érintett terület elhelyezkedését tartalmazó átnézeti térkép 1:50 000 vagy 1:100 000 méretarányban; a terület adottságait jellemző topográfiai vagy a külön jogszabályban foglalt ortofoto alapú MePAR egyedi fizikai blokktérkép a talajmintavétel, illetve a talajszelvények helyének feltüntetésével, a vizsgált terület lehatárolásával 1:10 000 vagy annál nagyobb méretarányban, talajvédelmi tervek típusonkénti követelmény rendszerénél feltüntetett térképi mellékletetek 1:10 000 vagy annál nagyobb méretarányban; akkreditált laboratórium által kiállított talajvizsgálati jegyzőkönyv, kivéve, ha e rendelet a talaj laboratóriumi vizsgálatától eltekint; ahol e rendelet terhelhetőségi számítást, kijuttatási dózis meghatározását írja elő, csatolni kell a felhasználásra kerülő anyag akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvét, illetve termésnövelő anyag felhasználásakor annak megnevezését és a felhasználásra vonatkozó számítás eredményét tartalmazó adatokat, továbbá a talajvédelmi szakértői jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot.
 • További információ

 • Dr. Szegi Tamás András

 • Talajvédelmi szakértő

 • + 36 30 303 2236

 • tamas.szegi@agridron.com